SGR en calamiteitenfonds iki Travels

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Ook bij alle door iki Travels op maat gemaakte reisvoorstellen, die niet op deze internetsite zijn gepubliceerd is de SGR-garantieregeling van toepassing.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Op de website van de SGR WWW.SGR.NL kunt u controleren of een reisorganisatie bij de SGR is aangesloten. Het lidmaatschapsnummer van iki Travels bij de SGR is: 3449. U kunt ons vinden door op iki of iki Travels (niet ikitravels aan elkaar) te zoeken.

Op www.sgr.nl/garantieregeling kunt u de gehele garantieregeling van de SGR nalezen.

SGR en calamiteitenfonds iki Travels
SGR en calamiteitenfonds iki Travels

Stichting Calamiteitenfonds

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Ook bij alle door iki Travels op maat gemaakte reisvoorstellen, die niet op deze internetsite zijn gepubliceerd is de SGR-garantieregeling van toepassing.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Op de website van het Calamiteitenfonds WWW.CALAMITEITENFONDS.NL kunt u controleren of een reisorganisatie bij het Calamiteitenfonds is aangesloten.

In het pdf bestand Voorwaarden garantieregeling kunt u de gehele regeling nalezen.

SGR en calamiteitenfonds iki Travels
SGR en calamiteitenfonds iki Travels